תקנון אתר -

גראטה בע”מ מייצרת ומבצעת מגוון רחב של עבודות מסגרות, כולל: מוצרי אלומיניום, נירוסטה וארונות פח. מפעלנו מתפרש על פני 2 דונמים ובעל כושר ייצור גבוה (כ- 2,000 מטרים בחודש), תוך בקרת איכות גבוהה במיוחד. כמו כן, חברתנו מבצעת עבודות קונסטרוקציה, ניסור וקידוח בבטון ועובדת מול קבלנים, אדריכלים ומהנדסים.

התקנון והתנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת גלישה באתר האינטרנט.

אתר arkanstil-ltd.com (להלן: “האתר”) הוקם ע”י חברת גראטה בע”מ (להלן: “החברה”). האתר מספק, בין היתר, מידע על מוצרי החברה, תכנים הקשורים בפעילויות החברה לרבות פעילויות שיווקיות ומבצעים של החברה, וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות לקוחות (להלן: “השירותים”). האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה.

החברה מאשרת לך גישה אל האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”). תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש/ הגולש/ הצופה באתר (להלן: “המשתמש”). תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהן או תוקפן.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו ואתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש במלואם. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות הגלומה בתוכו מעת לעת.

תנאי שימוש אלו ממצים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. אין בעצם התשדורת של המידע דרך האתר משום יצירת כל קשר בין החברה לבין המשתמש החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.

במקרה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין האמור באתר, לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר השירותים (בכל אמצעי שהוא) לבין מידע הקיים אצל החברה, ייחשב כנכון המידע הקיים במשרדי החברה.

* כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר
המידע הכלול באתר, לרבות אך מבלי לגרוע, הודעות, איורים, תמונות, קטעי וידאו וכד’ (להלן: “המידע”), הוא למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה המלצה ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו של/ע”י החברה או המלצה ו/או הצעה למתן שירות כלשהו ואין בו כדי להגדיל את אחריותה של החברה ואין בו כדי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הללו. המשתמש מאשר כי כל הסתמכות מצדו על המידע המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ועל אחריותו הבלעדית.

כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הנו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וכן הנו מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או במידע המופיע בו למטרה מסחרית ו/או בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.

חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות לאתר חומר/ תוכן מכל סוג שהוא, כדלקמן:
כל תוכן שמפר כל דין ו/או הסכם ו/או שפרסומו מהווה הפרה של הסכם ו/או של כל דין, לרבות הפרה של זכויות קניין, פרטיות זכויות יוצרים וקניין רוחני.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה או עשוי לסייע לאחר לבצע עבירה.
כל תוכן פוגעני, גזעני או מעודד לגזענות או אפליה אסורה, פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, בלתי חוקי, בלתי הולם, בעל אופי טורדני / מעליב/ עוין/ מאיים/ גס רוח, ו/או העלול לפגוע בשמה הטוב של החברה.
כל מידע אישי על משתמשים אחרים (לרבות שם משתמש וסיסמא) ובפרט תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם (פרטים אישיים/ דרכי התקשרות וכד’).
כל תוכן העלול להטעות צרכן.
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם אחר, פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי אשר לא קשור לחברה ו/או למוצריה.
כל תוכן אשר עלול להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש באתר, לרבות ע”י שינוי, זיוף או מחיקה של מידע באתר.
החברה רשאית לסרב לפרסם ו/או למחוק בכל עת וללא התראה מראש, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, כל תוכן שנשלח ע”י משתמש, לרבות אם המשתמש הפר את תנאי השימוש, עשה מעשה או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוש בשירותים הניתנים באתר או במשתמשיו האחרים של האתר או בחברה או במי מטעמה. במקרה כזה, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על כל זכויות החברה לפי כל דין.
המשתמש יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו ואו כל דין. המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מכך, לרבות אובדן רווחים והוצאות.

אחריות
השימוש באתר נעשה האחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע, החומר ופרטי המוצרים והשירותים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם (AS-IS). המידע, התוכן, העיצוב, התמונה, החזות, הסרטון, ההדמיה וכד’ המופיעים או מוצגים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת וייתכן כי תכולת המוצרים/ המנות ו/או מרכיביהן בפועל עלול להיות שונה. החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע המפורסם באתר יהיה נכון, מדוייק ומעודכן, אולם ייתכן כי המידע לא שלם או נפלו טעויות במידע. ככל שיהיו טעויות במידע המפורסם או באתר, הן נעשו בתום לב. החברה לא תהא אחראית לטעויות או אי דיוקים ביחס למידע שיפורסם באתר או השמטה של מידע מהאתר. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או התאמתם לצרכיו ו/או עקב שימוש/ מניעה משימוש באתר.

החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך היא לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי הפרסומים/הפעילויות/ השירותים המופיעים או יופיעו באתר, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, נזקים, כשלים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי ובמערכות התקשורת, אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לציוד האלקטרוני של המשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או הורדת מידע מהאתר ו/או שימוש בלינק חיצוני המוביל לאתר אחר (כפי שיפורט להלן), לרבות עקב “וירוס” או תקלות יישומי מחשב.

פעילות האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים. החברה לא יכולה לפקח על כל התוכן שיועלה ע”י צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים, לא תישא באחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכנים נוספים שהועלו לאתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

הינך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר.

הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ו/או לשם מטרה האסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

החברה לא אחראית לכל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי) לכל משתמש או לצד שלישי מכל מין וסוג שהוא.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של האתר, ללא סייג, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

קנין רוחני
האתר והתוכן והמידע המצויים בו הינם רכושה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסמו, ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המשתמש רשאי לעשות שימוש פרטי בלבד בתוכן המופיע באתר. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב לא לעשות שימוש מסחרי במידע, ולא להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג או לפרסם כל חלק מהמידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסטים, עיצובים, דגמים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו (להלן – “תכני האתר”) – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מתכני האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של החברה הם קנייניה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני המסחר הקניינים או מותגים קניינים של בעליהם, בהתאמה. המשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

המשתמש מאשר בעצם העלאת התוכן לאתר כי הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בו ועל כן רשאי למסור התוכן או לחילופין, כי הוא בר רשות להתרת פרסומו באתר ורשאי לתת את זכויות השימוש בתוכן. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן של בעלי הזכויות בתוכן. המשתמש נושא באחריות מלאה לכל פרסום ו/או הצגה של התוכן, על ידו, ומתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרם או שייגרם לה כתוצאה מכך, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של החברה.

פרטיות
החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה ונוקטת באמצעים הדרושים לשמירתה. עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר ולמידע המאוחסן בהם. המשתמש משחרר את החברה מכל אחריות בעניין אבטחת מידע ברשת האינטרנט.

בעת שימושך באתר, החברה תהא רשאית לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שהעלאת לאתר (ככל שיהיו), מידע/ פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת IP שבאמצעותם ניגשת לאתר וכד’. מידע זה לא יקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. בנוסף, החברה תהא רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר או לניתוח חשדות לפעילות לא חוקית, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

באתר עשוי להיעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. “עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר וקשורות למידע עליך. חלק מה”עוגיות” יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. “העוגיות” יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד’. אם אינך רוצה לקבל “עוגיות”, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך שהחברה תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידו באתר, בין היתר באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים אחרים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של החברה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

החברה לא תעביר מידע אישי אודות המשתמש אשר נאסף במהלך פעילותו באתר לצדדים שלישיים, אלא כמפורט להלן: (א) במקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, (ב) בהתאם לצו שיפוטי ו/או על פי כל דין, (ג) בכל מחלוקת/ טענה/ תביעה/ הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לחברה, (ד) לספקי שירותים המתפעלים את האתר ו/או המאפשרים את איחסונו של המידע ב”ענן” , ו- (ה) במקרה בו מבנה האחזקות של החברה ישתנה (מכירה/ מיזוג/ העברת שליטה), החברה תהא רשאית להעביר המידע ובלבד כי התאגיד אליו הועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמובאת להלן.

כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש באתר לצורך ניתוח סטטיסטי או אחר ובלבד כי מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי-שמי.

החברה רשאית לאפשר למשתמש, כעת או בעתיד, להזין תכנים שונים לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסירת התכנים לפרסום באתר, המשתמש מצהיר כי אינו פוגע בפרטיו של כל אדם אחר. כמו כן, במסירת התכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, המשתמש מקנה לחברה רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש, לרבות, הסכמה שהחברה תהא רשאית לפרסם תכנים אלו באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המשתמש מסכים כי החברה תפרסם את שמו וכל פרט אישי המשולב בתכנים שהועלו לאתר.

תקשורת, דיוור ופרסום
המשתמש רשאי להירשם לניוזלטר של החברה ע”י מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו. הצטרפותו כאמור, תהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או מתעתדת להפיץ, הכל בהתאם לתיקון מס’ 14 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 2008, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שיישלחו ישירות לכתובת האימייל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה.

משתמש אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת הודעות ופרסומים לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, יכול לפנות בכתב לחברה (פרטי הקשר רשומים בסעיף י’ להלן) בבקשה להסיר שמו מרשימת התפוצה בכל עת.

קישורים חיצוניים
תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלות של החברה, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
האתר עלול להכיל בתוכו קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים שאינם מופעלים ע”י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש ולשירות

המשתמש בלבד ולחברה אין שליטה על התכנים, נכונותם או עדכניותם והחברה לא תישא בכל אחריות בשל כך. אין בשימוש בקישורים חיצונים כאמור משום הבעת תמיכה ו/או חסות של החברה בתוכן המופיע באתרים אלו ו/או במפעיליהם.

החברה לא מתחייבת כי הקישורים החיצוניים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר/להוסיף קישורים לאתרים חיצוניים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע המשתמש באמצעות ו/או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר.

שינויים באתר והפסקת השירות ו/או הפעילות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

החברה איננה מתחייבת כי כל הקישוריות שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה איננה מתחייבת כי לא יהיו כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן – “הפרעה”) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו.

שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים באתרים מקושרים אלו ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. במידה שהינך עובר/מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ו/או לשנות את ההיקף / הזמינות של השירותים באתר ו/או לשנות את מבנה / עיצוב האתר ו/או לשנות/ להוסיף/ לתקן כל היבט אחר הקשור באתר, והכל, ללא הצורך להודיע למשתמש על כך מראש.

כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר ועל המשתמש מוטלת החובה להתעדכן בהם.

סמכות שיפוט
תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל, סמכות השיפוט בלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר, לשימוש בו או לשירותים תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. היה ויקבע שהוראה כלשהי מתנאי השימוש אינה תקפה או שאינה בת אכיפה, אזי אותה הוראה שנשללה תוקפה או שהוחלט כי אינה אכיפה תיחשב כמוחלפת בהוראה תקפה ואכיפה אחרת. תוכנה של ההוראה החלופית תהא קרובה במשמעותה ככל הניתן להוראה המקורית. יתר הוראות תנאי השימוש יישארו בתוקפן.

אם יש לכם שאלות כלשהן, הערות או מחשבות לגבי הצהרה זו, או שאתם רוצים לבקש לעיין בנתונים האישיים שלכם או לממש את זכויותיכם לפרטיות, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבדף צור קשר. 

אנו מודים לכם על העניין שגיליתם באתר שלנו!

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.